แบบรายบุคคล – การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

หลักสูตรครูผู้สอนการอบรมการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น & อบรม ปฐมพยาบาล

1075 ขายแล้ว

22,800฿

(*รวมภาษีมูลค่า) 18,500฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

 • ขั้นสูง

ระยะเวลา

 • 2 วัน
 • โอกาสพิเศษเพื่อการสอน และรับรองใบประกาศนียบัตรระดับสากลให้แก่ผู้เรียน
 •  ครูผู้สอนของ EFR มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่า เพื่อเจาะตลาดที่มีความหลากหลายไร้ขีดจำกัด
 •  สามารถรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้อื่นได้
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:

Our EFR® CPR First Aid Training in Bangkok Instructor Course 18,500 ฿*

หลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตของ Emergency First Response® เป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณมีโอกาสในการสอน และสามารถให้ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมในระดับสากลแก่นักเรียนของคุณ ครูผู้สอนของ EFR มีสถานะเหนือกว่า เนื่องจากทำให้คุณเข้าถึงตลาดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล ปฏิบัติการช่วยชีวิต ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการดูแลเด็ก ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้คุณได้อีกทาง

กฎหมายได้มีข้อบังคับไว้ให้ในหลายองค์กรทั้งของรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นต้องมีการจัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง การปฐมพยาบาลและ ปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR)

 • อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การทำเหมืองแร่ การสร้างอาคาร และฝ่ายการผลิต
 • โรงเรียน ทั้งเตรียมอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
 • พนักงานข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานรัฐบาลกลาง รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
 • เพื่อนบ้าน เพื่อน สมาชิกในครอบครัว รวมถึงหน่วยงานทางศาสนา
 • พนักงานเทศบาล และ ชุมชนผู้สูงอายุ
 • อุตสาหกรรมทางน้ำและการเดินเรือ และ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักดำน้ำ
 • อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสันทนาการ กลุ่มเด็กและยาวชน กลุ่มกีฬา
EFRI® Course (2 Days) หลักสูตรครูผู้สอนEFR (2 วัน)

ระยะเวลา 2 วันในการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนของ EFR เราจะเสริมสร้างทักษะให้คุณเป็นผู้ช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินผ่านสื่อการเรียนการสอนร่วมกับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนในชั้นเรียน และการฝึกการสอน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการสอนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักสูตรครูผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณมีความสามารถในการช่วยเหลือในระดับปฐมภูมิ (ภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต) ระดับทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) การดูแลเด็ก และการใช้เรื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทของคุณฐานะครูผู้สอนในสภาวะแวดล้อมต่างๆหลักสูตร 2 วันนี้มีเนื้อหาตาม instructor course syllabus ที่จะสอนคุณในการจูงใจผู้เรียน ประเมินผลความรู้ความเข้าใจผู้เรียน การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนเพื่อให้มีความชำนาญ และการใช้สถานการณ์สมมุติในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตรครูผู้สอน EFR

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครหลักสูตรครูผู้สอนของ Emergency First Response ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และได้จบหลักสูตร ปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR) และการปฐมพยาบาลไม่เกิน 24 เดือน หรือทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Instructor Course FAQ

EFRI Crossover Course

Individuals who are current CPR and First Aid instructors with another qualifying organization may choose to earn the rating by completing the Emergency First Response Instructor Crossover course. This course gives credit for past teaching experience and focuses on familiarizing candidates with the Emergency First Response course philosophy and structure.

หลักสูตร EFR online

ครูผู้ผ่านการรับรองของ EFR ที่ไม่ได้สอนและต้องการเปลี่ยนสถานะกลับไปสอนอีกครั้ง หรือต้องการทบทวนความรู้ หลักสูตรครูฝึกสอน Emergency First Response ออนไลน์ คือคำตอบของคุณ เพียงคุณศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของความรู้ในหลักสูตรออนไลน์ด้วยตนเองได้ทุกเวลา

หลักสูตร ครูผู้สอนการปฐมพยาบาล และ CPR ของ EFR

หลักสูตรครูผู้สอนของ Emergency First Response (EFR) มีเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมคุณเพื่อเป็นครูผู้สอนของ EFR ประกอบด้วยเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ในการสอนเพื่อการช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินที่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการดูแลขั้นปฐมภูมิ (CPR) ภาวะที่ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการดูแลขั้นทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งสูตรการสำหรับดูแลเด็ก หลักสูตรดังกล่าวเน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนหลักสูตรครูผู้สอนในการทำการช่วยเหลือในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง ในห้องเรียน และในการฝึกสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดและแนวทางการทำธุรกิจของ Emergency First Response

ปัจจุบัน ผู้ที่ผ่านการรับรองในการเป็นครูผู้สอนในหลักสูตรการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลจากหลายองค์การ บุคลากรทางการแพทย์ (เช่น เทคนิคการแพทย์ แพทย์ พยาบาล) ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตในภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ แม้การเข้าฝึกอบรมการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ แต่บุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดังกล่าวเทียบเท่าแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร ครูผู้สอนการปฐมพยาบาล และ CPR ของ EFR

ผู้ที่จะผ่านการรับรองเป็นผู้ฝึกสอนต้องทบทวนความรู้ด้วยตนเองในเนื้อหา 4 ส่วนก่อนเริ่มเรียนในห้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหาระบุใน คู่มือประกอบการเรียนหลักสูตรครูผู้สอนของ EFR และคู่มือการดูแลขั้นปฐมภูมิ

วันที่ 1
 • ส่วนที่ 1ปฐมนิเทศหลักสูตร
 • ส่วนที่ 2แนวทางการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
 • ส่วนที่ 3การเรียนรู้ และ การสอน
 • ส่วนที่ 4การฝึกทักษะการสอนเพื่อการช่วยเหลือบุคคลภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 2
 • ส่วนที่ 5เนื้อหาและมาตรฐานของหลักสูตรการดูแลเด็ก
 • ส่วนที่ 6การฝึกอบรมทักษะในการดูแลเด็ก
 • ส่วนที่ 7การจัดการหลักสูตรเพื่อการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
 • ส่วนที่ 8การฝึกอบรมการทำความสะอาดหุ่น (เพิ่มเติม)
 • ส่วนที่ 9การตลาดสำหรับหลักสูตรการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
 • ขั้นตอนที่ 1.เข้าอบรม และสำเร็จหลักสูตรระดับผู้เรียน ในหลักสูตรที่คุณต้องการจะเป็นผู้ฝึกสอน เพราะจะทำให้คุณเข้าใจเนื้อหาและได้ฝึกทักษะต่างๆในหลักสูตร หากคุณมีทักษะและความรู้ส่วนนี้อยู่แล้ว ถือว่าผ่านขั้นตอนที่ 1
 • ขั้นตอนที่ 2.ศึกษาความรู้ด้วยตนเองในส่วนของการจัดการชั้นเรียน และการออกแบบการเรียนการสอนของ EFR ซึ่งเราได้สรุปข้อมูลของห้องเรียนพื้นฐานไว้ในส่วนของ ความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งคุณสามารถทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ขั้นตอนที่ 3.เข้าอบรมและสำเร็จหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนในชั้นเรียน ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยว่าที่ครูผู้สอนคนใหม่ในการใช้ทักษะเพื่อการนำเสนอความรู้ในหลักสูตร EFR ประกอบไปด้วย การสาธิตการปฏิบัติจริง, การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการฝึกปฏิบัติ พูดคุยถึงสถานการณ์จำลองและการประเมินผลการช่วยเหลือ
 • ขั้นตอนที่ 4.ผู้ที่เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน จำเป็นต้องมีการจัดการอบรมและสอนการฝึกปฏิบัติจริง และข้อมูลของนักเรียนดังกล่าวจะต้องส่งโดยผู้ที่เข้าอบรมเป็นครูผู้สอน ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างประเทศของ EFR
ข้อสอบ :

ถ้าคะแนนต่ำกว่า 75% ต้องมีการสอบซ่อม

หลังจากปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะกลายเป็น ครูผู้สอนที่ได้การรับรองจาก Emergency First Response (ซึ่งรวมถึงการสอนในหลักสูตร "การดูแลเด็ก") เพียงส่งใบสมัครหลักสูตรครูผู้สอน Emergency First Response พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ไปยังสำนักงาน Emergency First Response ของคุณ

*Note: The price includes a free instructor starter pack but not the additional membership renewal fee of approximately AU$100 per year which must be paid directly to Emergency First Response to gain and retain teaching status allowing you to certify students through EFR®.

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์