แบบรายบุคคล – การฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่อง AED

หลักสูตร CPR & AED ในกรุงเทพ: เรียนรู้วันนี้

1905 ขายแล้ว

4,500฿

(*รวมภาษีมูลค่า) 2,900฿


สอบถามหลักสูตร

ระดับ

 • เริ่มต้น

ระยะเวลา

 • 3.5 ชั่วโมง
 • เรียนรู้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพในประเทศไทย
 •  เรียนรู้และจดจำอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวายฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก
 •  การประเมินภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลัก AB-CABS
 •  ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation :CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)
 •  เรียนรู้อาการแสดงและให้การดูแลผู้ที่มีการสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กเล็ก
ชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านทาง:
โปรดทราบ: ไม่มีส่วนประกอบปฐมพยาบาล
คาอธิบายหลักสูตร:

ผู้เข้าฝึกอบรมกับ First Aid Training Bangkok จะได้เรียนรู้การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลฉบับล่าสุดที่กาหนดขึ้นโดยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association - AHA) ฉบับ พ.ศ. 2558 และกลุ่มงานช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานคณะกรรมการนานาชาติเพื่อการช่วยชีวิต (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR)

ผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ เช่น:

 • ทักษะการประเมินสถานการณ์: ทาอย่างไรให้ปลอดภัยเสมอ
 • วิธีการสังเกตเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อชีวิต
 • การเรียกบริการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย – หน่วยงานที่ต้องติดต่อ
 • การสังเกตสัญญาณและอาการทั่วไปของอาการหัวใจวาย ภาวะหัวใจหยุดเต้นและโรคหลอดเลือดสมอง
 • วิธีช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยสาลักแบบรู้สึกตัว/ไม่รู้สึกตัว
 • เรียนรู้การปฏิบัติเรื่อง “การประเมินเบื้องต้น” สาหรับผู้ป่วยโดยใช้หลัก AB-CABS และ วงจรของการดูแล(Cycle of Care)
 • การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว – หายใจ "ปรกติ"
 • การเปิดทางเดินหายใจ
 • การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
 • การช่วยเหลือกรณีภาวะเลือดออกที่เป็นอันตรายร้ายแรงและการตกเลือด
 • การชวยเหลือในภาวะช็อก
 • การจัดการกรณีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • เมื่อไหร่/ทาอย่างไร เมื่อต้องใช้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillatorหรือ AED)

ผคอร์ส Emergency First Response® การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED จะครอบคลุมทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรทราบในการช่วยชีวิตคุณจะได้เรียนรู้ว่า “คุณ” สามารถทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตาย และระหว่างโอกาสในการรักษาให้หายเป็นปรกติกับความพิการในระยะยาว

ผู้เข้าฝึกอบรมกับ First Aid Training Bangkok เรียนรู้การตอบสนองที่ถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดยการเน้นการช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (CPR) และทักษะที่จาเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง “มาตรการพิเศษ” ในการใช้งานเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้ปลอดภัย รวมถึงนัยทางกฎหมายของการใช้เครื่อง AED

วิธีสอน:

การนาเสนอพร้อมกับสาธิต การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเรื่องปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การปฐมพยาบาลและการจัดเตรียมเครื่อง AED สาหรับการฝึกอบรม *ไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า (แต่เราจะไม่บอกผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อให้พวกเขาระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดการฝึกอบรม)

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย:

คอร์ส Emergency First Reponse ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED เป็นไปตามข้อควรพิจารณาและข้อปฏิบัติที่กาหนดโดยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association - AHA) ฉบับ พ.ศ. 2558 และกลุ่มงานช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานคณะกรรมการนานาชาติเพื่อการช่วยชีวิต (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR)

สมาชิกปัจจุบันประกอบด้วย:
 • สมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association หรือ AHA)
 • สภาการกู้ชีพยุโรป (European Resuscitation Council)
 • มูลนิธิโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองแตก-ตีบตันแคนาดา (Heart and Stroke Foundation of Canada หรือ SHFC)
 • คณะกรรมการการกู้ชีพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Committee on Resuscitation หรือ ANZCOR)
 • สภาการกู้ชีพแอฟริกาใต้ (Resuscitation Councils of Southern Africa หรือ RCSA)
 • มูลนิธิโรคหัวใจอินเตอร์อเมริกัน (Inter American Heart Foundation หรือ IAHF)
 • สภาการกู้ชีพเอเชีย (Resuscitation Council of Asia หรือ RCA)
เป้าหมายของการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED:

เมื่อเรียนกับ First Aid Training Bangkok แล้ว คุณจะทราบว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินจริง เราไม่สามาถควบคุมตัวแปรทั้งหมดได้ แต่การรู้วิธีการดูแลที่เพียงพอและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ก็สามารถทาให้ผู้ป่วยกลับมาหายสนิทได้ในภายหลัง แทนที่จะเกิดความพิการในระยะยาวหรือ พลิกความเป็นความตายได้เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจวาย หัวใจหยุดเต้นและโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ร่างกายไม่ตอบสนอง หายใจลาบาก และหายใจไม่ออกแล้ว คนที่คุณช่วยชีวิตด้วยการทา CPR หรือใช้เครื่อง AED อาจเป็นคนที่คุณรัก สมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงาน

บทเรียนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่อง AED:

1. ภาคทฤษฎี (50%)

บทเรียนเรื่องการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาล สอนขั้นตอน และเทคนิค ในการจัดการกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย คุณจะได้เรียนรู้การจัดลาดับความสาคัญของขั้นตอนต่าง ๆ ในเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยใช้ตัวอักษรช่วยจา AB-CABS และเฝ้าติดตาม วงจรของการดูแล ผู้ป่วย (Cycle of Care) ข้อมูลสาคัญและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เรื่องการดูแลในกรณีฉุกเฉินเป็นไปตามหลักการจัดลาดับความสาคัญที่แพทย์วิชาชีพใช้

2. ภาคปฏิบัติ (50%)

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะสาหรับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครือง AED รวมถึงการจาลองสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยผู้สอน EFR จาก First Aid Training Bangkok อาจรวมถึงเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหนักบางประเภทหรือทุกประเภทตลอดการฝึกอบรมปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับระดับการรับรองที่คุณต้องการ

3. การประเมินทักษะ

ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้สอนจะสาธิตทักษะที่จาเป็น จากนั้น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะใหม่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสบายใจ ทาให้เกิด "ความมั่นใจที่จะเข้าช่วยเหลือ" เพราะเรารู้ว่า "การดูแลอย่างเพียงพอโดยทันท่วงที ดีกว่าการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบแต่ล่าช้า"

4. ประกาศนียบัตรสาเร็จการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องทาข้อสอบปรนัยจากบทเรียนและคู่มือ เนื้อหารวมถึงการดูแลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยต้องมีคะแนนเกิน 75% ขึ้นไปจึงสอบผ่าน (กรุณาวางใจ ใน 10 ปี ไม่เคยมีใครสอบตก)

การรับรอง:

หลังจากจบคอร์ส คุณจะได้เป็น Emergency First Response®: Emergency Responder (อาสาสมัครฉุกเฉิน) อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศนียบัตรระดับสากล มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่เรียนจบ

*การอบรมของคุณไม่ได้จบแค่นั้น หลังจากที่คุณได้เป็นสมาชิกของครอบครัว EFR® คุณสามารถติดต่อเราเพื่อถามคาถามได้อีกนานหลังจากจบการฝึกอบรมในชั้นเรียนสิ้นสุดลง

** เอกสารนี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาและสากล ห้ามทาซ้าหรือเผยแพร่เอกสารนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เฟิสท์เอด เทรนนิง แบงคอก จากัด (ประเทศไทย)

คุณอาจสนใจ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์