General Information

A - Z Thai Medical Terminology Translations

เขียนโดย: First Aid Training Bangkok

Learn some useful medical terms and technical wordings translated from English into Thai language. Our simplified glossary of terminology and vocabulary of common illnesses and injuries are quick and easy to search alphabetically from A - Z.

A

 • Abdomen - ท้อง ส่วนท้อง
 • Abnormal - ผิดปกติ
 • Abscess - II โพรงหนอง
 • Accident - อุบตเหตุ
 • Ache - ปวด อาการปวด
 • Adam's Apple - ลูกกระเดอก มความหมายเหมือน eminence thyroid
 • Age - อายุ
 • Air - อากาศ บรรยากาศ
 • Airway - 1. ทางเดินอากาศหายใจ (มีความหมายเหมือนกับ air passage) 2. ท่อเปิดของทางหายใจ
 • Allergy - ภาวะแพ้ โรคภูมิแพ้
 • allergic reaction - ปฏิกิริยาที่เกิดเฉพาะที่หรือทั่วร่างกายก็ได้ ที่มาจากการ ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสารแอนติเจน
 • drug allergy - แพ้ยา เกิดจากการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันที่ไวเกิน ไปต่อยาชนิดนั้น ๆ
 • food allergy - ภูมิแพ้อาหาร การแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้ที่เกิด'จาก อาหารที่รับประทาน (เช่น การแพ้อาหารทะเล)
 • Analyze - วิเคราะห์
 • Angina Pectoris - ภาวะเจ็บหน้าอกแบบแน่นเหมือนถูกทับที่เกิดจาก
 • Ankle - ตาตุ่ม ข้อเท้า
 • Antivenom - ซีรัมใช้ต้านพิษ เซ่น ซีรัมต้าน'พิษงู
 • Anxiety - ความวิตกกังวล
 • Arm - ส่วนแขนท่อนบน แขนท่อนต้น
 • upper arm - แขนท่อนบน แขนท่อนต้น
 • Artery - หลอดเลอดแดง
 • Aspirin - แอสไพริน
 • Asthma - โรคหอบหืด เกิดจากหลอดลมส่วนปลายหดเกร็งตัวและมี ผนังบวมตรวจฟังได้ยินเลียงวี๊ด

B

 • Bacteria - เชื้อแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ บางชนิดสามารถก่อโรคได้
 • Balance - ความสมดุล
 • Bandage - ผ้าพันแผล แผ่นปิดแผลการพันผ้าพันแผล
 • Barrier - เครี่องกำบัง สิ่งกีดขวาง สิ่งขวางกั้น
 • Bee - ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีเหล็กไน มีการเจริญเติบโตชนิด เมแทมอฟอชิสแบบสมบูรณ์
 • Belly - ท้อง
 • belly button - สะดือ
 • Betadine - ชื่อการค้าของยา povidone iodine เป็นยาฆ่าเชื้อใช้ทา แผลสด
 • Birth - การเกิด กำเนิด สิงเกิด
 • Blood - เลอด
 • bleed - เลอดออก
 • bleeding - อาการสูญเสิยเลือด ภาวะเลือดออก การตกเลือด การ มีเลือดไหล
 • blood bank - คลังเลือด ธนาคารเลือด (องค์กรที่รับบริจาคเลือดแล้ว นำมาตรวจคัดกรอง แยกส่วนและบริการให้แก่ห้องผ่าตัด หรือส่วนอื่น ๆ ของโรงพยาบาล)
 • blood cell - เม็ดเลือด
 • blood clot - ของเหลวที่จับตัวเป็นก้อนหรือลิ่ม เช่น ลิ่มเลือด ก้อนเลือด
 • blood plasma - พลาสมาของเลือด ส่วน น้ำของเลือด
 • blood pooled - เลือดที่ได้จากการรวมกันของเลือดจากหลายแหล่ง
 • blood pressure - ความดันเลือด ความดันโลหิต
 • Bone - กระดูก
 • Brachial - ของต้นแขน เกี่ยวกับต้นแขน
 • Brain - สมอง อวัยวะสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด อยู่ภายใน กะโหลกคิรษะ
 • Breast - เต้านม ทรวงอก
 • Breath - ลมหายใจ การหายใจ
 • breathing - การหายใจ ความหมายเหมือนกับ respiration
 • Bruise - รอยฟกซํ้า

C

 • Cancer - มะเร็ง เนื้องอกชนิดร้ายแรง เนื้อร้าย
 • Capillary - เกี่ยวข้องกับหรือมีรูปร่างคล้ายเล้นผมหรือขน
 • Cardiac Arrest - ภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • cardiac rhythm - จังหวะการเต้นของหัวใจ จังหวะของหัวใจ
 • Cardiovascular - หัวใจร่วมหลอดเลือด ซึ่งเกี่ยวกับระบบหัวใจและการไหล เวียนโลหิต เวียนโลหิต
 • Cashew Nut - เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
 • Central Nervous System - ระบบประสาทกลาง ย่อว่า CNS
 • Chest - หน้าอก ทรวงอก
 • Cholesterol - สารประกอบกลุ่มไขมันที่มีแอลกอฮอล์พบได้ในไขมันในสัตว์ น้ำมัน เลือด สมอง ไข่แดง ตับและไต พบว่ามีส่วน อัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • Circulation - การไหลเวียน
 • Cirrhosis - ตับแข็ง ความผิดปกติของตับที่ตับมีลักษณะเป็นตุ่ม (nodule) ที่เกิดจากการทำลายเนื้อตับและมีการซ่อมแซม จนเป็นตุ่ม (regenerative nodule) และมีแถบพังผืด (fibrosis) แทรกอยู่
 • Clostridium Difficile Colitis - (C. Diff)
 • Conscious - การรู้สึกตัว รู้สติ
 • COPD - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประกอบด้วยหลอดลมอักเสบรื้อรัง และถุงลมโป่งพอง ย่อมาจาก chronic obstructive pulmonary disease
 • CPR - ในการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจตาย ย่อมาจาก creatinine phosphokinase การช่วยกู้ชีวิต ย่อมาจาก cardiopulmonary resuscitation

D

 • Dehydration - ภาวะขาดน้า การเสียน้ำ การขจัดน้าออก
 • Diabetes - โรคปัสสาวะมาก โรคเบาหวาน
 • Diaphragm - กะบังลม คือ กลุ่มกล้ามเนื้อที่กั้นช่องว่างในร่างกาย ออกจากกัน เช่น กะบังลม pelvic diaphragm และ urogenital diaphragm เป็นต้น
 • Diarrhea - อาการท้องร่วง ถ่ายอุจจาระเหลว
 • Dizziness - ภาวะมึนงง ความรู้สึกไม่สบายที่รู้สึกคล้ายเคว้งอยู่ในอ่าง
 • Dressing - สิ่งที่ใซ้ปกคลุมและปกป้องบาดแผลไม่ให้โดยกระทบหรือ ถูกเชื้อโรค
 • Drowning - การสำลักน้ำ ขาดอากาศและตายจากการจมน้ำ การ จมน้าตาย
 • secondary drowning - การตาย จากภาวะแทรกซ้อนจากการจมน้า เช่น น้าเย็น เกินไปจนตาย (หลังจากขึ้นจากน้าแล้ว) ปอดบวมตาย เป็นต้น
 • Dust - ฝ่น ผง สามารถทำให้เกิดภูมิแพ้ได้

E

 • Electrocution - การลังหารหรือทำให้ตายโดยส่วนกระแสไฟฟ้าไปทั่วร่างกาย
 • Electrode - ขั้วไฟฟ้า อิเล็กโทรด
 • Electrolyte - สารละลายที่นำไฟฟ้าได้ สารที่แตกตัวเป็นประจุเมื่ออยู่ใน น้ำ (สารละลาย)
 • Epilepsy - ภาวะซัก โรคลมซัก เป็นความผิดปกติของสมองที่เดี๋ยว เป็นเดี๋ยวหาย และเมื่อเกิดอาการจะรบกวนการทำงาน ของสมองและคลื่นสมองโดยอาการจะเป็นอยู่ไม่นาน
 • Epinephrine - ชื่อฮอร์โมนชนิดหนึ่งหลั่งจากต่อมหมวกไตชั้นใน เรียกอีก ซื่อหนึ่งว่า adrenaline เป็นสารกระตุ้นระบบประสาท ชิมพาเทติกที่ออกถุทธี้แรง
 • Ethyl Alcohol - อีกชื่อหนึ่งของเอทานอล (ethanol)
 • Exhalation - การหายใจออก ไอระเหยจากร่างกาย
 • Eyewash - นํ้ายาล้างตา

F

 • Faint - หน้ามืด เป็นลม
 • Fatigue - ซึ่งอ่อนล้าหรืออ่อนเพลีย
 • Febrile - ซึ่งมีไข้
 • Femoral - เกี่ยวกับกระดูกต้นขา
 • Fever - ไข้ อาการที่ร่างกายมีความร้อนสูงขึ้น
 • Fingernail - เล็บมือ
 • First Aid - การปฐมพยาบาล
 • Fracture - กระดูกแตกหรือหัก ส่วนที่หัก

G

 • Gangrene - เนื้อเยื่อเน่าตาย การตายของเนื้อเยื่อปริมาณมาก ๆ มัก เกี่ยวข้องกับการขาดเลือดมาเลี้ยงและเกิดการเน่าและติด เชื้อแบคทืเรืยตามมาการเกิดเนื้อเยื่อเน่าตาย ซึ่งเกี่ยวกับแผลเนื้อเน่าตาย
 • Gauze - ผ้าซับเลีอด ผ้าก๊อซ ผ้าที่ใช้ในการทำแผล ลักษณะ เป็นผ้าโปร่ง
 • Gibberish - ซึ่งพูดอ้อแอ้ ซึ่งพูดแล้วฟังไม ได้อัพท์

H

 • Hay Fever - โรคภูมีแพ้ชนิดหนึ่งเกิดจากการแพ้เกสรดอกไม้บางชนิด ไข้ ละอองฟาง ไข้แพ้ฟาง
 • Headache - อาการปวดตีรษะ
 • Heart - หัวใจ ส่วนที่สำคัญ
 • heart blockage - ภาวะขัดขวาง การน่าไฟฟ้าหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • heart failure - ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • heart rate - อัตราหัวใจ
 • Heat Stroke - ลมแดดภาวะที่ผู้ป่วยถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนอุณหภูมิในร่างกายสูงมาก มีอาการผิวแห้ง เวียนหัวปวดหัว หิวนํ้า อาเจียนและกล้ามเนื้อเกร็ง
 • Hemoglobin - โปรตีนในเม็ดเลือดแดงชนิดหนึ่งประกอบด้วยฮีมและโกสบิน ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน
 • Hepatitis - ตับอักเสบ
 • Hiccough - สะอึก
 • HIV - เชอไวรัสเอดล์ ย่อมาจาก (human immunodeficiency virus) เป็น'ไวรัสในกล่ม retrovirus มีสารพันธกรรมเป็น Z
 • Hives - ลมพิษ
 • Hospitalization - การให้เข้าโรงพยาบาล เวลารักษาในโรงพยาบาล
 • Hydration - สภาพนํ้าในร่างกาย ปฏิกิริยาเติมนํ้าลงไป
 • Hyperglycemia - ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดมากกว่าปกติ พบในโรคเบาหวาน
 • Hypertension - ความดันโลหิตสูง
 • Hyperthermia - ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
 • Hypothermia - ภาวะอุณหภูมิในร่างกายตากว่าปกติ
 • Hypoglycemia - ภาวะน้าตาลในเลือดตา ภาวะที่มีน้าตาลในเลือดน้อยกว่าปกติ

I

 • Immobilization - การทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ การตรึง
 • Implant - สอดแทรกหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนึ่งเข้าไปในเนื้อเยื่อของผู้รับ
 • Incineration - การเผาผลาญให้เป็นเถ้าถ่าน
 • Infant - ทารก หมายถึงเด็กวัยแรกคลอดถึงอายุ 1 ปี
 • Infection -การติดเชื้อ โรคติดต่อ
 • Inflammation - การอักเสบ
 • Inhale - สูดเข้า
 • Injection - การฉีดของเหลวเข้าไปในร่างกายหรือสวนเช้าไป สารที่ ใช้ฉีดเข้าไป การคั่งของเลือดทำให้บริเวณนั้นบวมแดง
 • Injury - การบาดเจ็บ บาดแผล
 • Intoxication - การได้รับสารพิษ อาการพิษ อาการเมาเหล้า การก่อให้เกิดความเป็นพิษ
 • Iodine - ธาตุในกลุ่มฮาโลเจนมีลัญลักษณ์คือ 1 มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาท
 • Irritability - การไวต่อการกระตุ้น

J

 • Jaw - กระดูกขากรรไกร

K

 • Kidney - ไต
 • Knee - หัวเข่า
 • Knuckle - ข้อนิ้วมือ

L

 • Laceration - บาตแผลฉีกขาด การฉีกขาด
 • Leg - ขา
 • Limb - แขนหรือขา
 • Liver - ตับ
 • Lung - ปอด
 • Lymphatic - ของน้าเหลือง เกี่ยวกับน้าเหลือง

M

 • Malaria - ไข้จับสัน ไข้มาลาเรีย; โรคติดต่อโดยยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค อาการทั่วไปคือเป็นไข้หนาวสัน เหงื่อออกมาก โลหิตจางและม้ามโต อาจตายได้เนื่องจากภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง (cerebral malaria) หรือจากภาวะโลหิตจาง
 • Medicine - ยา การรักษาโรคด้วยยา อายุรกรรม แพทยศาสตร์
 • Mouth - ปาก
 • Muscle - กล้ามเนื้อ

N

 • Nausea - อาการคลื่นไส้อาเจียน
 • Navel - สะดือ์
 • Neck - ลำคอ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายคอ
 • Newborn - แรกเกิด
 • Nose - จมูก

O

 • Obesity - ภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมาก
 • Obstruction - การอุดตัน
 • Ointment - ขี้ผึ้งเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว สามารถผสมตัวยาหลักเพื่อ ใช้ทาภายนอก
 • Organ - อวัยวะ
 • Overdose - การได้รับยาหรือสารในปริมาณเกินขนาดรักษา
 • Overinflate -ยืดขยายออกมากเกินไป พองหรือยกตัวขึ้นมากผิดปกติ
 • Oxygen - ก่อนใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่ปอดและโรคไอกรน ก๊าซออกซิเจน ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง สัญลักษณ์ O; เลข

P

 • Pacemaker - เครื่องช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติแบบถาวร
 • Panic - กลัว ตื่นตระหนกอย่างมาก
 • Paracetamol - ยาแก้ปวดลดไข้ที่ใช้กันแพร่หลาย เรียกอีกซื่อหนึ่งว่า acetaminophen
 • Paralysis - อัมพาต
 • Patient - ผู้เจ็บป่วย
 • Pelvis - กระดูกเซิงกราน อวัยวะที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย
 • Perspiration - การออกเหงื่อ เหงื่อ
 • Pneumonia - ปอดอักเสบ โรคปอดบวม
 • Poisoning - การเป็นพิษ ภาวะที่เนื่องจากพิษ
 • Precordial - เกี่ยวกับบริเวณหน้าหัวใจ
 • Pregnant - ท้อง ตั้งครรภ์
 • Prudence - ความรอบคอบ
 • Puberty - ช่วงเวลาระหว่างที่มีการพัฒนาการลักษณะทุติยภูมิทาง เพศและสามารถที่จะเจริญพันธุทางเพศได้ วัยรุ่น วัย แรกหนุ่มแรกสาว
 • Pulse - ชีพจร

R

 • Rash - ผื่นหรือรอยแดงที่เกิดบนผิวหนัง
 • heat rash - ผด ผื่นที่เกิดจากความร้อน
 • nettle rash - ผื่นแพ้ตำแย
 • Recompression - การมิความดัน ความกดดันลงมาอีกครั้ง
 • Regurgitation - การไหลทวน การไหลสวนกลับ
 • Respiration - การหายใจ
 • Respiratory Failure - ภาวะการหายใจวาย
 • Response - ปฏิกิริยาโต้ตอบ การตอบสนองต้อสิ่งเร้า
 • Rib - ซี่โครง

S

 • Saliva - น้ำลาย
 • Scalp - หนังศีรษะ
 • Scar - แผลเป็น
 • Scissors - กรรไกร
 • Shock - ช็อกจากการบาดเจ็บหรือกระทบกระแทก (ร่างกายหรือ จิตใจก็ได้)
 • Shoulder Joint - ข้อไหล่
 • Speech (slurred) - การพูดอู้อี้
 • Spine - เงี่ยงกระดูกสันหลัง ลำสันหลัง เงี่ยงกระดูก จะงอย
 • spinal cord - ไขสันหลัง
 • spinal nerve - เส้นประสาทไขสันหลัง
 • Spleen - ม้าม
 • Splint - เข้าเฝือก
 • Sprain - แพลง
 • Sterile - ปลอดเชื้อ
 • Sternum - กระดูกอก ความหมายเดียวกับ
 • Stroke - การหมดสติ การเป็นลม ภาวะที่เกิดฉับพลันและรุนแรง มักใช้เรียกภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันหรือหลอดเลือด ในสมองแตก
 • Symptoms - อาการ สิ่งที่ผู้ป่วยเสึกผิดปกติ

T

 • Temperature (body) - อุณหภูมิร่างกาย
 • Thirst - ความกระหายนํ้า
 • Throat - ลำคอ คอหอย
 • Thrombosis - การอุดตันเสันเลือดโดยลิ่มเลือด การเกิดลิ่มเลือด
 • Toenail - เล็บเท้า
 • Tongue - ลิ้น
 • Tourniquet - สายรัด

U

 • Unconscious - ไม่รู้สึกตัว หมดสติ

V

 • Venomous - ซึ่งหลั่งพิษ ซึ่งเป็นพิษ
 • Ventricular Fibrillation - ภาวะกระเป๋าหน้าท้อง
 • Ventricular Tachycardia -หัวใจเต้นเร็ว สาเหตุจาก ectopic focus ในหัวใจห้องล่าง
 • Virus - ไวรัส ซื่อเชื้อโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งเชื้อชนิดนี้สามารถผ่านลอด เครื่องกรองทุกชนิดและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง
 • Vomiting - การอาเจียน

W

 • Weakness - ภาวะอ่อนแรง ความอ่อนเพลีย
 • Whiplash - คำทั่วไปสำหรับบรรยายอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หรือไขสันหลังเนื่องจากส่วนคอถูกยืดออกอย่างทันทีทันใด
 • Wound - บาดแผล
 • Wrist - ข้อมือ

X

 • Xyphoid Process - กระบวนการ xyphoid

แบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย

แนะนำสำหรับคุณ

Thai Phone English Phone

จัดส่งฟรี

เพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี เมื่อคุณสั่งซื้อออนไลน์กับเรา ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านของคุณ

รับประกันความพึงพอใจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะพอใจเป็นอย่างมากจากการได้รับบริการ สินค้า จากทางเรา

การสนับสนุนลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? ติดต่อเรา; เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ

ตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัย

ชำระเงินอย่างสบายใจ ด้วยวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา ทั้งบัตรเครดิต และพร้อมเพย์